Stanovy Klubu českých turistů Brno

 1. Poslání
   
  1. Klub českých turistů Fénix Brno Medlánky je občanské sdružení, které navazuje na přerušovanou činnost Klubu českých turistů a Českého svazu turistiky ČSTV. Sdružuje zájemce o turistiku žijící v České republice, především na území hlavního města Brna, ale i v zahraničí. Svým členům zabezpečuje turistický a společenský program, jehož cílem je především tělesný a duševní rozvoj osobnosti, poznávání své vlasti a ostatních zemí světa, poznávání přírody, památek, kulturního dědictví a jejich ochrana a úcta k vlasti. V Klubu českých turistů (KČT) plní funkci oblasti.
    
 2. Základní ustanovení
   
  1. Název sdružení je Klub českých turistů Fénix Brno Medlánky (dále jen KČT Fénix).
  2. Sídlo KČT Fénix je Brno.
  3. Působnost sdružení je v České republice, především na území hlavního města Brna.
  4. Nositelem činnosti KČT Fénix jsou základní kluby nebo odbory KČT Brno (dále jen základní kluby).
  5. Právní subjektivitu má KČT Brno a registrované základní kluby KČT Brno. Jejich jménem jedná předseda, případně další jím pověření členové výboru.
  6. Symbolem je znak KČT Brno (viz příloha).
    
 3. Podmínky členství
   
  1. Členem se může stát každá fyzická a právnická osoba, která souhlasí s posláním a stanovami KČT Brno.
  2. O přijetí člena, jeho vyloučení či vyškrtnutí rozhoduje základní klub.
  3. Členství zaniká vystoupením, vyškrtnutím, vyloučením nebo úmrtím.
  4. Práva člena KČT Brno
   1. vlastnit členský průkaz KČT a prokazovat se jím,
   2. podílet se na činnosti KČT Brno podle svého zájmu a možností,
   3. podílet se na všech výhodách, poskytovaných členům KČT Brno,
   4. podávat návrhy a uplatňovat své názory k činnosti KČT Brno,
   5. být informován o činnosti a hospodaření KČT Brno,
   6. může volit od 15-ti let a být volen do orgánů KČT Brno od l8-ti let,
   7. být přizván na všechna jednání orgánů KČT Brno o své osobě.
  5. Povinnosti člena KČT Brno:
   1. respektovat a ctít tradice KČT Brno,
   2. chránit přírodní a kulturní bohatství,
   3. podle svých možností se podílet na činnosti KČT Brno,
   4. řídit se stanovami KČT Brno,
   5. chránit a zvelebovat majetek KČT Brno,
   6. řádně a včas platit členské příspěvky.
     
 4. Organizační zásady
   
  1. KČT Brno tvoří členové základních klubů KČT Brno. Tyto se mohou ustavit při počtu nejméně 5 členů (z toho alespoň 3 starších 18-ti let). Základní klub může být ustaven i při tělovýchovné jednotě, nebo při hospodářské a podobné jiné organizaci.
  2. Členství není věkově omezeno. Základní kluby tvoří i oddíly mládeže a dětí.
  3. Po ustavení se klub registruje v sídle KČT Brno, který po zavedení do evidence přidělí evidenční číslo.
  4. Nejvyšším orgánem základního klubu je členská schůze nebo konference, která se schází nejméně 1 krát ročně a mj. volí výbor včetně předsedy klubu, revizora nebo revizní komisi a stanovuje jim délku funkčního období. Na schůzi je nutná 50 procentní účast členů základního klubu nebo pozvaných delegátů. Rozhoduje se nadpoloviční většinou.
  5. Požádá-li o to alespoň 1/3 členů, musí být svolána členská schůze do 30 dnů.
  6. Nejvyšším orgánem KČT Brno je konference, kterou tvoří delegáti ze všech základních klubů KČT Brno
  7. Konference KČT Brno:
   1. volí orgány KČT Brno (výbor, revizní komisi, smírčí komisi), stanovuje počty jejich členů a délku jejich funkčního období,
   2. projednává a schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření orgánů KČT Brno, rozpočet KČT Brno na běžný rok,
   3. schvaluje stanovy KČT Brno a jejich změny,
   4. rozhoduje o dalších otázkách, které si ke svému rozhodování stanoví,
   5. na konferenci je nutná 50 procentní účast pozvaných delegátů, rozhoduje se nadpoloviční většinou.
   6. dvoutřetinovou většinou se rozhoduje o zániku, rozdělení či sloučení KČT Brno, o zřízení svých podniků případně obchodních společností, o majetkovém vstupu do jiných organizací.
  8. Kandidáty na členy orgánů KČT Brno navrhují základní kluby a odstupující výbor KČT Brno.
  9. Požádá-li o to nejméně jedna třetina základních klubů, bude svolána mimořádná konference KČT Brno nejdéle do 60 dnů.
  10. V případě potřeby může být svoláno shromáždění předsedů či zástupců základních klubů, které může rozhodovat např. o programových a organizačních záležitostech KČT Brno, pokud nejsou tyto záležitosti vyhrazeny konferenci, nebo pokud rozhodování o nich konference vyhradí tomuto shromáždění.
  11. Výbor KČT Brno
   1. je v období mezi konferencemi řídícím a metodickým orgánem, svolává konferenci KČT Brno
   2. je hospodářským střediskem (pro správu té části majetku, kterou základní kluby nemohou pro její rozsah či náročnost zvládat),
   3. pečuje o rozvoj programu a vytváření optimálních materiálních podmínek a o výchovu cvičitelů a jiných metodických pracovníků,
   4. podle podkladů základních klubů vede aktuální evidenci klubů a jejich členů, funkcionářů a metodických pracovníků.
   5. vykonává další činnosti, kterými ho základní kluby pověří,
   6. pečuje o rozšíření a údržbu značení turistických tras.
  12. Výbor KČT Brno zajišťuje zejména poradenskou činnost, případně výrobní a vydavatelskou činnost. Vydává neperiodické tiskoviny, zastupuje zájmy KČT Brno při jednáních se státními institucemi a orgány samosprávy, schvaluje rámcové smlouvy s organizacemi, a to i v zahraničí. K zajištění svojí činnosti výbor zřizuje sekretariát.
  13. Výbor KČT Brno schvaluje statuty svých podniků případně obchodních společností.
    
 5. Ustanovení o zrušování, slučování a rozdělování
   
  1. Dva i více základních klubů se může sloučit do většího základního klubu rozhodnutím členských schůzí - konferencí všech slučujících se klubů. Za stejných podmínek se může stávající základní klub rozdělit na dva či více jednotek při dodržení ustanovení o nejmenším počtu členů základního klubu, tj. 5 členů.
  2. KČT Brno a jeho základní kluby mohou vstupovat do dalších organizací se souhlasem svých konferencí.
  3. Členská schůze (konference) základního klubu rozhoduje i o jeho zrušení a po dohodě s výborem KČT Brno o majetkovém vypořádání.
  4. O zrušení KČT Brno, jeho sloučení s jinou organizací a o jeho případném rozdělení se na více organizací může rozhodnout pouze konference KČT Brno při současném řešení majetkového vypořádání.
    
 6. Závěrečná ustanovení
   
  1. Vztah ke KČT a k právnickým osobám s vlastní právní subjektivitou je určen smlouvami o součinnosti
  2. Tato změna stanov byla schválena konferencí KČT Brno konanou dne 20. září 2001 a vstupuje v platnost vzetím na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dle potvrzení v záhlaví těchto stanov.