Úrazové pojištění v roce 2012

V r. 2012 je uzavřeno skupinové úrazové pojištění pro metodické pracovníky, cvičitele a značkaře u pojišťovny UNIQA, a.s. pojistnou smlouvou č. 3551000161.

Ostatní členové KČT nejsou od roku 2008 pojišťováni.

Pojištěny jsou úrazy, ke kterým došlo při výkonu zájmové činnosti, tj. přímo při akcích pořádaných, resp.organizovaných KČT nebo při činnostech konaných z podnětu KČT, které jsou vyjmenovány ve stanovách KČT. Na ostatní úrazy se pojištění nevztahuje. Rozsah pojištění je uveden v níže uvedené tabulce.

Pojištěnými osobami jsou aktivní členové KČT bez jakéhokoli omezení věku tj. metodičtí pracovníci a značkaři, kteří jsou uvedeni na aktuálním platném jmenném seznamu se jménem, příjmením a datem narození, který tvoří přílohu výše uvedené smlouvy.

Pojistné události z této pojistné smlouvy je nutno hlásit na info linku pojišťovny (800 120 020) nejpozději do 10 dnů od vzniku pojistné události a dále postupovat podle pokynů.

Riziko Pojistné částky [Kč]
smrt úrazem
300 000,-
denní odškodné následkem úrazu nezpětně (Kč/den)
od 14. dne 50,-Kč/den
trvalé následky úrazu při tělesném poškození od 10,1% do 25%
150 000,-
trvalé následky úrazu při tělesném poškození od 25,1% do 50%
300 000,-
trvalé následky úrazu při tělesném poškození od 50,1% do 75%
450 000,-
trvalé následky úrazu při tělesném poškození od 75,1% do 100%
600 000,-

Ostatní členové KČT mají možnost uzavřít v rámci pojistné smlouvy č. 3559000163 úrazové pojištění u UNIQA pojišťovny, a.s. ve dvou variantách, které byly vytvořeny výhradně pro Klub českých turistů:

VARIANTA   A

Riziko Pojistné částky [Kč]
smrt úrazem
300 000,-
denní odškodné následkem úrazu nezpětně (Kč/den)
od 14. dne 50,-Kč
trvalé následky úrazu při tělesném poškození od 10,1% do 25%
150 000,-
trvalé následky úrazu při tělesném poškození od 25,1% do 50%
300 000,-
trvalé následky úrazu při tělesném poškození od 50,1% do 75%
450 000,-
trvalé následky úrazu při tělesném poškození od 75,1% do 100%
600 000,-
roční pojistné
750,-Kč

Při smrti úrazem vzniká nárok na pojistné plnění osobě určené dle platných právních předpisů.

VARIANTA   B

Riziko Pojistné částky [Kč]
smrt úrazem
500 000,-
trvalé následky úrazu při tělesném poškození od 10,1%
500 000,-
roční pojistné
1 250,-Kč

Při smrti úrazem vzniká nárok na pojistné plnění osobě určené dle platných právních předpisů.

Nad rámec Všeobecných pojistných podmínek pro úrazové pojištění se toto pojištění v obou variantách vztahuje i na úrazy nastalé při pěší, lyžařské a vodácké turistice, cykloturistice, vysokohorské turistice, mototuristice, speleoturistice a turistice na koni.

Toto pojištění není vázáno pouze na úrazy při organizované turistice a platí po celou dobu trvání pojištění, tj. 24 hodin denně a mohou je uzavřít všichni členové KČT bez ohledu na dosažený věk.

Uzavírání pojištění

Úrazové pojištění je možné uzavřít výhradně prostřednictvím společnosti PROFIMAK, s.r.o. formou obchodu na dálku. Zájemce o pojištění zašle vyplněnou přihlášku poštou nebo mailem na adresu společnosti PROFIMAK, s.r.o. uvedenou v přihlášce a zároveň uhradí pojistné podle zvoleného tarifu na účet č. 1002012621/2700, variabilním symbolem je rodné číslo pojištěného.

Přistoupení pojištěného k této pojistné smlouvě vzniká dnem připsání celé částky pojistného na účet zplnomocněného makléře. Pojištění pojištěného vzniká v 0.00 hodin tohoto dne (dne, který bude současně uveden na pojistce jako den počátku pojištění) a končí ve 24.00 hodin dne, který je uveden na pojistce jako den konce pojištění. Pojištěný je vždy pojištěn na pojistnou dobu jednoho roku – ta se automaticky prodlužuje vždy o další rok, pokud některá ze smluvních stran nevypoví konkrétní jednotlivou pojistnou smlouvu nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby.

Pojištění jednotlivého pojištěného zaniká výpovědí (popř. odstoupením) kterékoliv ze stran v případech stanovených zákonnými normami. Každý pojištěný může přistoupit k této pojistné smlouvě pouze jednou za celou dobu platnosti této smlouvy.

Pojištěný obdrží poštou potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

Adresa společnosti PROFIMAK, s.r.o.:

PROFIMAK, s.r.o.
Ing. Petr Kamínek
Vratislavova 30
128 00   Praha 2

tel./fax: 224 912 598, 602 558 638
petr.kaminek@profimak.cz