Cestovní pojištění v roce 2012

V r. 2012 platí stejně jako v loňském roce pojistná smlouva č. 1360500131 , v jejímž rámci si členové KČT mohou sjednat celoroční cestovní pojištění v jedné ze dvou variant pojišťovny UNIQA, a.s.


1. Cestovní pojištění zahrnuje krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek podle sjednaného tarifu pojištění a této tabulky.

Pojištění / tarif pojištění Standard [Kč] Nadstandard [Kč]
Pojištění léčebných výloh - PČ
500 000,-
1 000 000,-
Pojištění asistenčních služeb - PČ
500 000,-
1 000 000,-
Limit na zachraňovací náklady (vrtulník, horská služba) - PČ
100 000,-
300 000,-
Kumulovaný limit na jednu pojistnou událost - PČ
500 000,-
1 000 000,-
Roční pojistné
970,-
1320,-

Náklady na záchrannou akci zahrnují mj. i hrazení zásahů Horské služby na Slovensku, které jsou od 1.července 2006 zpoplatněné.


2. Pojištění vstupuje v platnost vždy okamžikem opuštění území ČR pojištěným a končí okamžikem překročení státní hranice ČR směrem ze zahraničí. V případě nepřetržitého pobytu pojištěného v zahraničí delšího než 120 dnů končí pojištění 120. den tohoto pobytu. Celkový počet dnů strávených mimo ČR během doby pojištění není omezen.


3. Pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým došlo kdekoli mimo území ČR (platí tedy pro celý svět mimo území ČR) během trvání pojištění, a to i na pojistné události, ke kterým došlo při akci sportovního charakteru, která souvisí s činností pojistníka (tedy s pěší, lyžařskou, vodní turistikou, cykloturistikou, vysokohorskou turistikou, lyžováním mimo vyznačené sjezdovky, mototuristikou, speleoturistikou a turistikou na koni) včetně úrazů při dopravě.


4. Odchylně od VPP neplatí body 1l), 1m) a 1n), obsažené v článku 4, Části A - Pojištění léčebných výloh. Tyto body 1l), 1m) a 1n) se nahrazují následujícím textem:

Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v případě nemocí a úrazů, ke kterým došlo při plachtění a létání všeho druhu, motoristických sportech, motorových sportech na sněhu a ledu, jakémkoli sjíždění divoké vody nad III. stupeň obtížnosti dle mezinárodní klasifikace a při bojových sportech.


Uzavírání pojištění

Cestovní pojištění je možné uzavřít výhradně prostřednictvím společnosti PROFIMAK, s.r.o. formou obchodu na dálku. Zájemce o pojištění zašle vyplněnou přihlášku poštou nebo mailem na adresu společnosti PROFIMAK, s.r.o. uvedenou v přihlášce a zároveň uhradí pojistné podle zvoleného tarifu na účet č. 1002012621/2700, variabilním symbolem je rodné číslo pojištěného.

Přistoupení pojištěného k této pojistné smlouvě vzniká dnem připsání celé částky pojistného na účet zplnomocněného makléře. Pojištění pojištěného vzniká v 0.00 hodin tohoto dne (dne, který bude současně uveden na pojistce jako den počátku pojištění) a končí ve 24.00 hodin dne, který je uveden na pojistce jako den konce pojištění. Pojištěný je vždy pojištěn na pojistnou dobu jednoho roku – ta se automaticky prodlužuje vždy o další rok, pokud některá ze smluvních stran nevypoví konkrétní jednotlivou pojistnou smlouvu nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby.

Pojištění jednotlivého pojištěného zaniká výpovědí (popř. odstoupením) kterékoliv ze stran v případech stanovených zákonnými normami. Každý pojištěný může přistoupit k této pojistné smlouvě pouze jednou za celou dobu platnosti této smlouvy.

Pojištěný obdrží poštou potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

Adresa společnosti PROFIMAK, s.r.o.:

PROFIMAK, s.r.o.
Ing. Petr Kamínek
Vratislavova 30
128 00   Praha 2

tel./fax: 224 912 598, 602 558 638
petr.kaminek@profimak.cz